PROTOCOL D'ACTUACIÓ COVID- 19

PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID- 19

L’ESCOLA PONY CLUB

L’hípica és una activitat especialment segura i beneficiosa per a la salut. Els seus principals característiques són:
• Es practica de manera individual
• El contacte amb les persones durant la pràctica de l’equitació està absolutament restringit.
• Totes les activitats eqüestres es realitzen en espais oberts i amplis.
Per tot això, la pràctica de l’equitació suposa un mínim risc de contagi per COVID-19 en comparació amb altres activitats esportives que impliquen contacte físic i que es disputen en recintes tancats.
És important entendre que l’exposició a coronavirus pot ocórrer per via aèria, quan les persones tussen, esternuden o simplement per gotetes de saliva que s’expulsen en parlar (gotes de Flügge). En aquestes situacions, les persones o objectes que siguin a prop poden ser impregnades i transmetre el coronavirus.
Així mateix, a més de per via aèria, també per contacte amb superfícies contaminades, les nostres mans es poden veure impregnades i en tocar-nos la boca, nas i ulls, es transmeti el virus.
Entenent això, totes les mesures a prendre en el centre de treball han d’estar dirigides a evitar que aquestes gotetes es transmetin d’una persona a una altra. S’han d’extremar, per tant, les mesures d’higiene en tota mena de superfícies i materials on poguessin posar-se aquestes gotetes. Així mateix, s’han d’extremar les mitjanes perquè la distància entre les persones compleixi les recomanacions sanitàries, sent
actualment dos metres la distància exigida.
La higiene i garantir la distància entre persones seran les grans prioritats de l’hípica per a evitar els riscos de contagi.

MESURES GENERALS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ PER Als TREBALLADORS

En aquest apartat es recullen les mesures preventives generals que recomanen les autoritats sanitàries. La forma òptima de prevenir la transmissió és usar una combinació de totes les mesures i no sols d’Equips de Protecció Individual (EPI). L’aplicació d’una combinació de mesures de seguretat pot proporcionar un grau addicional de protecció.

DISTANCIAMENT SOCIAL

• Afavorir el distanciament físic de totes les persones (clients i treballadors).
• Minimitzar/reduir/evitar el contacte físic entre persones, superfícies i objectes.
• Ús obligatori de màscares en situacions de proximitat física quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre persones

HIGIENE PERSONAL:

• La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. Procedir a la neteja de mans de mans cada vegada que es canvia d’activitat o de forma continuada.
• Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar i rebutjar-lo a una paperera amb sistema d’obertura no manual dotada amb bossa d’escombraries. Si no es disposa de mocador emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

NETEJA I DESINFECCIÓ:

• Intensificació de les tasques de neteja i desinfecció diàries d’espais comuns amb ozó.
• Intensificació de les tasques de neteja i desinfecció d’elements susceptibles de ser agarrats o utilitzats amb freqüència.

SALUT DELS I LES EMPLEADES:

• Els i les treballadores que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball.
• Els i les treballadores disposaran d’estoc suficient dels equips de protecció individual (EPI).

Els i les treballadores que estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19 no podran incorporar-se al lloc de treball.
Així mateix, han de romandre a les seves cases si tenen coneixement d’haver estat en contacte amb alguna persona que estigui infectada pel COVID-19.
Si un treballador/a comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia durant la jornada laboral, haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
El treballador/a deure posar-se en contacte amb el seu responsable directe, amb el Metge del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el seu Metge d’Atenció Primària i seguir les seves recomanacions.
Gestió de personal sensible al risc per covid-19. S’entén persona treballadora especialment sensible aquella que presenta un estat biològic conegut degut a patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris o embaràs. Des del Ministeri de Sanitat, s’han determinat els grups vulnerables per al COVID-19: les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys. El responsable directe de la persona durà a terme l’adaptació o canvi de lloc de treball per a adequar-se a les condicions necessàries d’evitar riscos de contagi. En el cas que no sigui possible, la persona treballadora contactarà per telèfon amb el seu Metge d’Atenció Primària i seguirà les seves recomanacions.

La higiene de mans és la mesura més senzilla i eficaç per a prevenir la transmissió de microorganismes inclòs el COVID-19. No fa falta utilitzar sabons desinfectants, el sabó corrent de mans, sigui sòlid o líquid és suficient. L’important és la durada de la fricció, que ha de ser com a mínim de 40 segons. Una altra opció és usar solució hidroalcohólica, però si les mans estan brutes no serà efectiva, per la qual cosa es recomana la rentada amb aigua i sabó.

Les normes higièniques generals del personal treballador:
• La rentada de mans ha de realitzar-se de manera freqüent, i sempre a la sortida i arribada a casa, a l’inici de l’activitat, després d’usar el bany, després dels descansos, abans d’ingerir qualsevol aliment, entre dues manipulacions de materials o productes diferents, quan s’hagin tocat objectes no nets (diners, claus, etc.), després de fumar i després d’haver tingut contacte amb residus sòlids o desaprofitaments.
• Es recomana no utilitzar el mòbil i en el cas d’utilitzar-lo s’ha de procedir automàticament a una nova higiene de mans.
• S’evitarà tossir o esternudar sobre els materials o superfícies de treball. En el cas de possibles cops de tos o esternuts, cal col·locar un mocador d’un sol ús sobre la boca i nas i, posteriorment, rentar-se les mans.
• Evitar tocar-se el pèl, els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. Si ho fem, posteriorment, cal rentar-se les mans.
• L’haver utilitzat guants, no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de la seva retirada.
• Les ungles han d’emportar-se curtes i cuidades, evitant l’ús d’anells, polseres, rellotges de nina o altres adorns.
• Recollir el cabell llarg en una cua o trossa baixa. El personal amb qualsevol lesió cutània haurà de portar una protecció amb embenatge impermeable acolorit i en el cas que pateixi alguna malaltia gastrointestinal o respiratòria haurà d’informar el seu immediat superior.
• Mantenir el distanciament social durant els moments de descans dels i les treballadores.
• La roba de treball ha de rentar-se en cicles de rentada complets entre 60-90 °C

MESURES ESPECÍFIQUES EN LA ZONA D’ENTRADA A L’HÍPICA

• Disposar solucions hidroalcohólicas, desinfectants en aerosol i/o tovalloletes de paper d’un sol ús en l’entrada per a garantir que els i les clientes es desinfecten les mans en entrar al recinte.
• En la zona de recepció i/o oficina s’ha col·locat una mampara de metacrilat
• A la sortida del recinte disposar de papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.
• Si és possible, mantenir obertes les portes per a evitar que els i les clientes les toquin. En portes manuals, deixar la porta oberta. Quan alguna persona toqui la porta, es procedirà a la neteja de la manilla abans de l’entrada de la següent persona per a evitar contaminacions creuades.
• Per al servei de guardar disposar de sistemes de protecció individual per a les peces, com fonguis plàstiques.
• Disposar de sistemes que permetin l’aïllament dels paraigües (inclosos els mànecs).
• Neteja i desinfecció d’ordinador i telèfon (minimitzar les persones que utilitzen aquests elements).
• Els bolígrafs seran d’ús personal i intransferible (identificar-los i desinfectar-los).

ACCÉS I PERMANÈNCIA EN L’HÍPICA L’ESCOLA PONY CLUB

• Tots els alumne/as i acompanyants hauran d’acudir a l’hípica amb màscara i guants.
• Es col·locaran dispensadors amb productes desinfectants de mans en diversos punts, especialment en les zones d’entrada a les instal·lacions, de trànsit i atenció a clients.
• Qualsevol persona que accedeixi al recinte haurà de desinfectar-se les sabates.
• El temps d’estada en l’hípica serà exclusivament per a la realitzar la classe.
• Es reduirà al màxim possible el trànsit dels clients des que aparquin el seu cotxe fins a l’hípica i viceversa, procurant que estigui degudament delimitat i sigui segur.
• S’haurà de mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres entre persones, evitant el contacte físic, tant amb clients com amb treballadors.
• Les reunions del personal es faran en espais oberts i a l’aire lliure guardant en tot moment la distància de seguretat

PER A ALUMNES

 Tot el material com a raspalls, benes i sudadero seran d’ús exclusiu i no podrà ser compartit amb ningú.
• Els cavalls d’ús compartit que munten els alumne/as seran preparats pel personal tècnic de l’hípica.
• Els alumne/as hauran de portar regnes de posar i treure per als cavalls. En acabar la classe se les emportaran. Aquestes regnes tenen un cost de 16€ aproximat.
• Les classes seran dos o tres alumne/as per tècnic per hora.

NOVES NORMES

• Tots els alumne/as i acompanyants (pares, avis i amics) hauran d’entrar amb les mesures de protecció individuals (màscara i guants).
• En l’entrada de l’hípica (porta principal) hi haurà un dispensador de gel i zona per a la desinfecció de les sabates.
• Es recomana que tots els alumne/as vengen 5 minuts abans de l’hora de classes.
• No es podran deixar ni intercanviar material entre alumnes/as (exemple dessuadores, embenes etc…)
• Abans i després de muntar cal netejar-se adequadament les mans, per a això l’hípica disposarà sabó desinfectant i paper per a assecar-se les mans que es dipositarà en galleda tancada.
• En aquest període de contingència recomanem no donar menjar als cavalls (chuches, pastanagues, pomes,…).
• Totes els alumne/as que tinguin cavalls de propietat i cedits hauran d’usar només el seu propi material (material de neteja, muntura, becaina, corda de donar corda, brida,…)

ACTUACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

 Neteja diària a aigua i lleixiu del sòl, de guarda-arnesos, de portes, de poms de pista, de quadres, de manetas de paddock, de dutxes, etc…
• Desinfecció diària del guarda-arnès amb ozó. Es desinfectarà tot el material (cadires de muntar, brides, assots i tot el material). Per tant, s’informa a tots clients que siguin propietaris de bagul que els deixin oberts per a poder realitzar una desinfecció més completa.
• En la “zona de preparació” se senyalitzarà amb unes bandes en el sòl la separació de seguretat per al distanciament entre alumne/as i cavalls de 4 metres.
• La porta de la “zona donar corda” romandrà tancada. Tan sols es podrà accedir donant la volta tant per a anar a la pista petita i a la de donar corda.
• El número màxim d’alumne/as per pista serà:
– Pista de dalt = 3 alumne/as
– Pista de baix = 5 alumne/as
– Pista petita= 2 alumne/as

PROFESSORS:

• Totes aquestes normes seran d’obligat compliment mentre duri la pandèmia del COVID-19

L’hípica agrairà el compliment de totes aquestes normes a tota la família de L’ESCOLA PONY CLUB
i el suport constant en el nostre dia a dia, sense vosaltres aquesta hípica no seria el mateix.